ŘÍJEN

08.10.2016 20:11

 

 

 

Člověk a jeho svět
 

Lidé kolem nás                                                                                         
 

 - sebeobslužné a hygienické návyky

- návyky správného stolování

- upevňování správných vztahů ke spolužákům i k dospělým (omluva, ohleduplnost a tolerance, neskákat do řeči dospělým ani kamarádům)

- udržování pořádku ve třídě i na chodbách,  omezení hlučnosti,vztah ke společenským hodnotám

 

Člověk a svět práce

 

- péče o květinovou výzdobu

- výzdoba školní družiny vlastními výrobky (podzimní téma)

 

Člověk a kultura

 

- sběr přírodnin a jejich sušení a zpracování,   malba, kresba vodovými barvami

- výroba dekorativních předmětů

- soutěž- výstavka- dlabání dýní a výrobky z jablíček                                 

- nácvik kulturního vystoupení pro seniory- Den úcty ke starším     

 

Člověk a zdraví

 

- rozvoj pohybových dovedností v areálu školy, na hřišti a v tělocvičně

- sportovní soutěže družstev i jednotlivce

 

Didaktické hry
 

-  pozorování podzimní přírody, poznávání rostlin a živočichů (atlasy)

- hádanky, kvízy s přírodní tématikou

 

 

Bezpečnostní pokyny

 

-  dbát na bezpečnost při hrách v tělocvičně i na hřišti

-  přiměřené oblékání při pobytu venku

-  bezpečnost a šetrnost při používání pracovních a výtvarných pomůcek